Allt som kan underlätta för dej och som är bra för din arbetsmiljö.

Här finns information för din anställning och arbetsmiljö. Tips och information på  hur man läser säkerhetsdatablad, rutiner eller innehållet i fordonspärmen.

Personalhandbok

I Personalhandboken kan du hitta information ang din anställning, semester, arbetskläder, hur du fyller i din lön m.m. är det något du saknar som du tycker borde stå där så hör av dej så lägger jag till det. 

Fyll i sedlarna med rätt information och timmar!

Jämför era sedlar med lönerapporten!!

Timmarna på sedlarna ska  stämma överens med lönerapporten, annars blir det löneavdrag.
Lämnar du in lönerapporten för sent, dvs efter den 5:e varje månad, får du endast grundlönen utbetald.

Sedlarna skall fyllas i med kund, projektnummer, arbetsplats, enhet mm. Använder ni något redskap tex. GPS, vagn till hjulgrävare, hammare, sop m m. så ska det också finnas med på följesedeln. Tips på hur du fyller i din transportsedel, se gröna knappen nedan. 

Kom ihåg att endast skriva ett projekt på varje sedel så slå inte ihop två olika arbeten på samma sedel.

Det är otroligt TIDSKRÄVANDE ATT RINGA OCH MESSA ALLA OCH FRÅGA ELLER EFTERLYSA informationen så gör rätt från början! //Tack

Tips!

Arbete i garage eller utan projekt!

När ni skriver “Garagetid” på lönerapporten, försök då att vara lite mer utförlig. Det räcker inte med att bara skriva, Garaget!!
Vi vill lägga kostnaden för ett arbete på rätt projekt eller maskin. Tex.
Hur länge arbetet skett på varje enhet? vilket eller vilka?
-Servat fordon
-Tvättat maskin/maskiner
Har utfört ärenden tex. transporterat tillbehör till Luleå, vad vart?
-Städad lokal eller på gården

Det för att se vad som är gjort, ni behöver alltså inte precisera varenda minut, men det kan alltså inte stå “garaget” x antal timmar.

 

Ledighet på lönerapport!

När du anger ledighet på lönerapporten måste du uppge vilken typ av ledighet du vill ha. Semester, Arbetstidsförkortning, Kompledigt, Tjänstledigt utan lön m.m. annars är det svårt att veta vad vi ska dra. 

Traktamente!

Skriv in vilken tid du lämnade och kom tillbaka till ditt hem. Detta för att veta om det ska vara halvt eller helt traktamente, allt enligt Skatteverket. 

 

Transportdokument för Farligt Avfall

Då allt farligt avfall skall rapporteras till Naturvårdsverket senast två dagar efter genomförd transport skall denna fyllas i så det framgår var det är upphämtat, vem som har transporterat och var ni lämnar det. Har vi själva producerat avfallet skall vi stå som avsändare, även om det är annan som transporterar bort det. 
Fyller vi inte i detta och rapporterar in så  får vi böter från den 1/1 2022. 

Rutin/Riskanalys

Du hittar rutiner  och riskbedömningar nedan för de olika jobben, är det något du saknar så meddela kontoret. Klicka på bilden så öppnas dokumentet. 

Fordonspärm

Här kan du hitta hela fordonspärmens innehåll digitalt klicka på respektive rubrik så öppnas dokumentet.
Under fordonsfakta ligger dokumenten på fordonsportalen då de är individanpassade för respektive fordon. 

Hur läser man säkerhetsdatabladen?

I säkerhetsdatabladen hittat du viktig information om produkten.
Du hittar information om hur du göra om det skett ett utsläpp eller om du eller en kollega har fått tex. diesel på sig. Hur ska produkten hanteras eller transporteras, vad ska man undvika osv, all den  information ser du i Säkerhetsdatabladen men var i dem ser du nedan.
Du får en förklaring på innehållet på rubrikerna, och det blir kanske lättare att se nyttan med att läsa säkerhetsdatabladen.

Här framgår det vilken leverantör det är och vilken produkt samt telefonnummer om man behöver kontakta företaget för mer information. 

Den här informationen är viktig när man bedömer risken för medarbetare och miljö vid ett läckage eller utsläpp.

CLP-förordningen inför ett antal olika klassificeringsrisker under grupperna fysisk, hälsa och miljö. Dessa faror kan variera från akut toxicitet till miljö- och hälsofaror.

CLP-förordningarna i Europa delar upp det här avsnittet i ytterligare underavsnitt:
CLP-mærker-til-blog

  • Produktens faroklassificering
  • Signalord
  • Piktogram
  • Faroangivelser
  • Skyddsangivelser
  • Beskrivning av risker som inte annars klassificerats
  • Ytterligare krav enligt specifik lagstiftning

Det här avsnittet identifierar ingredienserna i den produkt som anges på säkerhetsdatabladet, inklusive föroreningar och stabiliserande tillsatser. 

I det här avsnittet beskrivs den omedelbara vård som du kan ge till en medarbetare som ev har fått på sig spill av en kemikalie. 
Information som krävs består av:

Nödvändiga första hjälpen-instruktioner via relevanta exponeringsvägar (inandning, hud- och ögonkontakt och förtäring).
Beskrivning av de viktigaste symptomen eller effekterna och eventuella akuta eller fördröjda symptom.
Rekommendationer för omedelbar medicinsk vård och, vid behov, särskild behandling som krävs.

Är det ett brandfarligt ämne är det här du hittar vilket sätt som är mest lämpligt för att  släcka en ev brand.

Pulversläckare, vatten kvävning osv. 

Har det skett ett läckage i natur eller vid vattendrag så kan du hitta informationen under denna fliken. Hur du ska går till väga för att sanera alt larma myndigheter. 

Klicka på dokumentet för att se företagets handlingsplan vid akut olycka för miljö eller personskada.

Här hittar du vägledning om säker hantering och villkor för säker lagring av kemikalier.
Försiktighetsåtgärder för säker hantering, inklusive rekommendationer för hantering av oförenliga kemikalier, minimering av utsläpp av kemikalien i miljön och rådgivning om allmän hygienpraxis (t.ex. att äta, dricka och röka i arbetsområden är förbjudet).

Rekommendationer om villkoren för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet. Ger råd om specifika lagringskrav (t.ex. ventilationskrav)

Det här avsnittet innehåller information om personlig skyddsutrustning som kan användas för att minimera arbetstagarens exponering, t.ex. skyddsglasögon och handskar.

Här framgår vilken form och färg kemikalien har samt olika egenskaper. 

Här kan du läsa hur produkten reagerar i kombination med andra ämnen.

En detaljerad beskrivning av hur materialet kan skada dig. Det här inkluderar exponeringsvägar, relaterade symtom, akuta och kroniska effekter och numeriska mått på toxicitet.

En detaljerad beskrivning av hur materialet kan skada naturen.

Hur skall behållare och produkten återvinnas? Är det Farligt avfall? Här framgår hur det ska avfallshanteras. 

Är produkten klassad om farligt gods? eller har du speciella försiktighetsåtgärder att ta hänsyn till? 

Reglerande information som används av efterlevnadsansvarig personal.

Innan produkten tas ut på arbetsplatsen, granska farorna och avgör om den är lämplig, dvs. ta inte med en produkt ut på arbetsplatsen om det finns säkrare alternativ. Det räcker inte att ha ett säkerhetsdatablad, du måste ha det relevanta säkerhetsdatablad som är förenligt med ditt geografiska område.

Att känna till och förstå reglerna är det första steget i att tillhandahålla en säker arbetsmiljö.

Övrig information