Vår Policy

Miljö

Vår målsättning

 Är av vid alla tillfällen med utgångspunkt från samhällets och branschens krav eftersträva att kunna erbjuda marknaden miljöeffektiva maskintjänster. Verksamheten skall bedrivas och utföras på ett sådant vis att negativ miljöpåverkan begränsas så långt det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart. Kundernas interna krav skall givetvis uppfyllas med största möjliga hänsyn.

Företaget

Ansvarar för att miljövänliga alternativ alltid upphandlas. Planerar alla transporter efter fullt utnyttjad lastkapacitet och minsta möjliga tomgångskörning. Styr rutiner för omhändertagande av avfall på ett miljöanpassat vis även avseende transport och kontorsfunktioner.

Fordonen

Är miljövarudeklarerade. Bränsle, olje samt kemikaliehantering sker så att inte spill förekommer, vid eventuellt läckage är enheterna utrustade med en akutväska för att absorbera detta. Eventuellt upp-absorberat material lämnas till miljöstation i Bodens Kommun. Enbart miljövänliga vätskor och produkter används när så är genomförbart.

Onödig tomgångskörning undviks och enligt arbetsledningens anvisning används motorvärmare. Körning sker efter från fabrikant fastställda varvtal för att minimera bränsleåtgång och utsläpp. Service utföres regelbundet av samtliga komponenter som kan påverka alla emissioner.

Personal

Skall vara införstådda med våra högt satta miljömål och arbeta efter devisen att alltid visa största möjliga hänsyn för dessa. Vid en eventuell olycka rapporteras miljöpåverkande händelse till arbetsledningen och erforderliga åtgärder för att förhindra och begränsa miljöskador vidtas omgående.

Övrigt

Allt miljöarbete ses som en investering för framtiden och har högsta prioritet tillsammans med ekonomi och givetvis ambitionen att uppfylla kundens önskemål. All nyanskaffning av fordon, material och produkter skall ske med tanke på miljön.

Undrar ni något?

Är det något som vi missat besvara som ligger dig nära hjärtat? Tveka inte att skriva ett meddelande så besvarar vi snarast möjligt.