Vår policy

Kvalitet

Vår målsättning

Är att uppfylla våra kunders högt ställda krav på utförda arbeten och leva upp till eller överträffa deras förväntningar så fullständigt som möjligt.Vi vill bevara vårt goda anseende som seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör av entreprenaduppdrag.

Företaget

Hanterar tagna uppdrag enligt gällande lagar och bestämmelser samt givna instruktioner. Löpande kontroller utförs tillsammans med kund. Strävar att hålla hög kvalitet på personal, fordon, satta tidsramar samt vår övergripande yrkesskicklighet. Avser att behålla eller förbättra uppnådd rating AA avseende kreditvärdighet.

Fordonen

Underhålls genom egen verkstad. Servicerutiner efterlevs och dokumenteras. Besiktningar och kontroller utförs hela tiden. Hela, rena och fungerande fordon är våra honnörsord för att tillgodose kund, oss själva samt inte minst säkerheten.

Personal

Skall arbeta med vår höga kvalitetsmålsättning som en självklarhet och löpande informeras om innebörden av vår policy. Kvaliteten skall alltid vara en självklarhet i alla led. Kompetensutveckling tillgodoses enligt utbildningsplan, minimum de krav som ställs från myndigheter, väghållare m flera. Samtliga förekommande kompetenser för vår nisch innehas dessutom av flera anställda varför ett ev. sjukdomsfall inte behöver påverka vare sig arbetets utförande eller kvalitet.

Övrigt

Kontraktsgenomgång sköts av VD som även kontrollerar dokument och data. Vi ombesörjer inköp personligen för att säkerställa det krav som vi har.

Undrar ni något?

Är det något som vi missat besvara som ligger dig nära hjärtat? Tveka inte att skriva ett meddelande så besvarar vi snarast möjligt.